KLAUZULA INFORMACYJNA Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z zawartą przez Panią/Pana umową o świadczenie usług teleinformatycznych jak również podaniu danych w formularzu kontaktowym na stronie http://martel.biz/kontakt , informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “MARTEL” Marek Konstantynowicz przy ul. Kościuszki 24B 55-330 Miękinia, NIP 8992179614, REGON 931914908, email: biuro@martel.biz telefon: 71 7234567.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy jak i również kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie http://martel.biz/kontakt/, podanie danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług teleinformatycznych (podstawa art. 6 ust.1 lit. b RODO);
b) wykonania obowiązków prawnych (podstawa art. 6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym;
c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
e) badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej usługi (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
f) oferowania przez nas Pani/Panu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
g) oferowania Pani/Panu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO).

W celu prawidłowej realizacji umowy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, np. przy montażu urządzeń telekomunikacyjnych jak również w procesie obsługi klienta;
b) firmom obsługującym lub/i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
c) firmom rachunkowym (księgowym, podatkowym), prawniczym, windykacyjnym, informatycznym świadczącym usługi na naszą rzecz;
d) firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
e) firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotu płatności na Pani/Pana rzecz;
f) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe są:

a) pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych przetwarzamy przez okres negocjowania umowy;
b) niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. podatkowe) nakazują przechowywać dane;
c) pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług teleinformatycznych będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy;
d) pozyskane dla potrzeb badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej usługi będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy;
e) pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (oraz naszych partnerów) będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu lub cofnięcia udzielonej wcześniej zgody marketingowej;

f) pozyskane dane wprowadzone w formularzu kontaktowym na stronie operatora są przetwarzane tylko w celu realizacji procesu zgłoszenia a po jego zakończeniu dane są usuwane.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) przenoszenia danych;
d) usunięcia danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna art.17 ust. 3 RODO) bądź odbywa się na podstawie art. 23 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.

Podstawa do skorzystania z w/w praw wynika z przepisów prawa. Uprawnienie do skorzystania z danego prawa zależy od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.