Udogodnienia dla Abonentów będących osobą niepełnosprawną stosowane przez „MARTEL”w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu MARTEL przy zawieraniu Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu z osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej MARTEL we właściwym skonfigurowaniu i uruchomieniu telekomunikacyjnego Urządzenia Abonenckiego.

Dla osób niesłyszących lub niedosłyszących:

Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego znajduje się w siedzibie MARTEL przy ul.Kościuszki 24b w Miękini. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić do biura MARTEL zamiar skorzystania z niego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@martel.biz. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, MARTEL zawiadamia o tym Abonenta wyznaczając inny możliwy termin lub inny możliwy rodzaj udogodnienia;

Dla osób niewidomych lub słabowidzących: MARTEL na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 14dni, udostępni wzorce: UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych, CENNIKA oraz REGULAMINU świadczenia usług MARTEL, sporządzone na nośniku elektronicznym w formie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille’a, lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym – przy czym za teksty autentyczne uznaje się przygotowane przez MARTEL w alfabecie łacińskim. MARTEL udostępni na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabowidzącą informacje o danych zawartych na fakturze wraz z wykazem wykonanych usług sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, MARTEL przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.)